Samenstellingen op -ing en -name/-neming

Wat is juist: met inachtneming van of met in acht neming van?

Met inachtneming van is juist. Het zelfstandig naamwoord inachtneming is één geheel, een samenstelling. Inachtneming is afgeleid van in acht nemen, een werkwoordcombinatie die in drie woorden geschreven wordt.

Er zijn veel meer woorden van dit type. De zelfstandige naamwoorden (die eindigen op -ing) zijn samenstellingen. Ze zijn echter afgeleid van woordgroepen met daain een werkwoord, die in twee of drie woorden worden geschreven. Meer voorbeelden (met tussen haakjes de woordgroepen waarvan ze zijn afgeleid):

 • aanhangigmaking (aanhangig maken)
 • bewustmaking ((zich) bewust maken)
 • buitenbezitstelling (buiten bezit stellen)
 • buitengebruikstelling (buiten gebruik stellen)
 • buitengevechtstelling (buiten gevecht stellen)
 • buitengevolgstelling (buiten gevolg stellen)
 • gevoelloosmaking (gevoelloos maken)
 • gezondmaking (gezond maken)
 • heiligmaking (heilig maken)
 • inbedrijfstelling (in bedrijf stellen)
 • inbeschuldigingstelling (in beschuldiging stellen)
 • inbeslagneming (in beslag nemen)
 • inbewaringgeving (in bewaring geven)
 • inbewaringneming (in bewaring nemen)
 • inbewaringstelling (in bewaring stellen)
 • inbezitneming (in bezit nemen)
 • inbezittreding (in bezit treden)
 • indeplaatsstelling (in de plaats stellen)
 • indienstneming (in dienst nemen)
 • indienststelling (in dienst stellen)
 • indiensttreding (in dienst treden)
 • ingebrekestelling (in gebreke stellen)
 • ingebruikneming (in gebruik nemen)
 • ingebruiktreding (in gebruik treden)
 • inhechtenisneming (in hechtenis nemen)
 • inontvangstneming (in ontvangst nemen)
 • inpandgeving (in pand geven)
 • instandhouding (in stand houden)
 • inverzekeringstelling (in verzekering stellen)
 • inverzuimstelling (in verzuim stellen)
 • kandidaatstelling (kandidaat stellen)
 • levendmaking (levend maken)
 • ondercuratelestelling (onder curatele stellen)
 • ondererfstelling (onder erf stellen)
 • onderhandstelling (onder hand stellen)
 • ondertoezichtstelling (onder toezicht stellen)
 • onvruchtbaarmaking (onvruchtbaar maken)
 • openbaarmaking (openbaar maken)
 • opjarenstelling (op jaren stellen)
 • opnon-actiefstelling (of: op-non-actiefstelling, met extra streepje voor de duidelijkheid) (op non-actief stellen)
 • ruchtbaarmaking (ruchtbaar maken)
 • staandehouding (staande houden)
 • strafbaarstelling (strafbaar stellen)
 • teboekstelling (te boek stellen)
 • tegeldemaking (te gelde maken)
 • tekoopstelling (te koop stellen)
 • telastelegging (te laste leggen)
 • tenaamstelling (te naam stellen)
 • tenachterstelling (ten achter stellen)
 • tenhemelopneming (ten hemel opnemen)
 • tenuitvoerbrenging (ten uitvoer brengen)
 • tenuitvoerlegging (ten uitvoer leggen)
 • teraardebestelling (ter aarde bestellen)
 • terbeschikkingstelling (ter beschikking stellen)
 • terdoodbrenging (ter dood brengen)
 • terdoodveroordeling (ter dood veroordelen)
 • terhandneming (ter hand nemen)
 • terhandstelling (ter hand stellen)
 • terinzagelegging (ter inzage leggen)
 • terleengeving (ter leen geven)
 • terpostbezorging (ter post bezorgen)
 • terzijdelating (ter zijde laten)
 • terzijdestelling (ter zijde stellen)
 • tewaterlating (te water laten)
 • tewerkstelling (te werk stellen)
 • vankrachtwording (van kracht worden)
 • vanwaardeverklaring (van waarde verklaren)
 • verdachtmaking (verdacht maken)
 • zaligverklaring (zalig verklaren)
 • zelfstandigmaking (zelfstandig maken)
 • zichtbaarmaking (zichtbaar maken)

Let op: dit is alleen van toepassing op échte afleidingen. Als er het voor de werkwoordcombinatie wordt gezet, blijven de spaties intact: het in acht nemen (van …)het ten uitvoer leggen, enz.

Soms smelten ook de delen met het werkwoord samen tot één woord. Het daarvan afgeleide zelfstandige naamwoord is dan uiteraard ook één woord. Voorbeelden:

 • bekendmaken — bekendmaking
 • gebruikmaken — gebruikmaking
 • kennismaken — kennismaking
 • tegemoetkomen — tegemoetkoming
 • tekortkomen — tekortkoming
 • terechtstellen — terechtstelling
 • terechtwijzen — terechtwijzing
 • vrijlaten — vrijlating
 • vrijmaken — vrijmaking
 • waarmaken — waarmaking
 • zwartmaken (in de betekenis ‘een slechte naam bezorgen’) — zwartmaking

Is het ingebruikneming of ingebruikname?

Ingebruikneming en ingebruikname zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Ingebruikname lijkt iets vaker voor te komen.

Van het werkwoord nemen kunnen zowel zelfstandige naamwoorden op -neming als op -name worden afgeleid: ontslagname en ontslagnemingvoedselopneming en voedselopnameinbedrijfneming en inbedrijfnameinbeslagneming en inbeslagname. Meestal is er geen betekenisverschil, al is een van de twee vormen soms gebruikelijker dan de andere. Van oudsher werd de vorm op -name wel als germanisme afgekeurd, maar dat bezwaar wordt tegenwoordig nauwelijks nog gevoeld.